Digitális Református Énekeskönyv

Digitális Református Énekeskönyv

# Ének címe
1

Aki nem jár hitlenek tanácsán

2

Miért zúgolódnak a pogányok

3

Ó mely sokan vannak

4

Én igazságomnak Istene

5

Úr Isten, az én imádságom

6

Uram, te nagy haragodban

7

Ó, én Uram és én Istenem

8

Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk

Meghallgatom
9

Dicsérlek téged, Úr Isten

10

Miért távozol tőlünk, Úr Isten

11

Az Istenben bízom jó reménységgel

12

Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten

13

Meddig felejtesz el, Uram

14

A bolond így szól az ő szívében

15

Uram, ki lészen lakója

16

Tarts meg engemet, ó, én Istenem

17

Hallgasd meg igazságomat

18

Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem

19

Az egek beszélik

20

Az Úr tégedet meghallgasson Te nagy ínségedben

21

Örvendez, Uram, a király

22

Én Istenem, én erős Istenem!

23

Az Úr énnékem őriző pásztorom

24

Az Úr bír ez egész földdel

25

Szívemet hozzád emelem

26

Légy ítélőm, Uram

27

Az Úr Isten az én világosságom

28

Hozzád kiáltok, kegyes Uram

29

Mostan, ti, hatalmasak

30

Dicsérlek, Uram, tégedet

31

Uram, én csak tebenned bíztam

32

Ó, mely boldog az oly ember éltébe’

33

Nosza, ti, istenfélő hívek

34

Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet

35

Perelj, Uram, perlőimmel

36

A gonoszon gondolkodván

37

Ne bosszankodjál a gonosztévőkre

38

Haragodnak nagy voltában

39

Szívemben elvégezém, és mondám

40

Várván vártam a felséges Urat

41

Boldog, aki a szenvedőt híven Szánja ínségében

42

Mint a szép híves patakra

43

Ítélj meg engemet, Úr Isten

44

Hallottuk, Isten, füleinkkel

45

Egy szép dolgot hoz elő az én szívem

46

Az Isten a mi reménységünk

47

No, minden népek, Örvendezzetek

48

Nagy az Úr méltóságában

49

Hallgassátok meg, minden nemzetek

50

Az erős Isten, uraknak Ura

51

Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem

52

Mit dicsekedel gonoszságban

53

A bolond így szól az ő szívében

54

Tarts meg, Uram, én Istenem

55

Hallgasd meg az én könyörgésem

56

Kegyelmezz meg nekem, én Istenem

57

Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem

58

Ti, tanácsban ülő személyek

59

Szabadíts meg engem, Úr Isten

60

Minket, Úr Isten, elhagyál

61

Kiáltásom halld meg, Isten!

62

Az én lelkem szép csendesen

63

Isten, te vagy én Istenem

64

Hallgasd meg, Uram

65

A Sionnak hegyén, Úr Isten

66

Örvendj, egész föld, az Istennek

67

Úr Isten, áldj meg jóvoltodból

68

Hogyha felindul az Isten

69

Úr Isten, tarts meg és segíts engem

70

Siess, ments meg, Uram Isten

71

Tebenned bízom, én Istenem

72

Uram, a te ítéletedet

73

Bizonyára jó az Isten

74

Miért vetsz minket így el, Úr Isten?

75

Dicsérünk téged, Isten

76

Ismeretes az Úr Isten

77

Az Istenhez az én szómat

78

Hallgass, én népem, az én törvényemre

79

Öröködbe, Uram, pogányok jöttek

80

Hallgasd meg, Izráel pásztora

81

Örvendezzetek Az erős Istennek

82

Az Isten áll ő seregében

83

Uram, ne hallgass ily igen

84

Ó, seregeknek Istene

85

Nagy kegyes voltál, Uram, földeddel

86

Hajtsd hozzám, Uram, füledet

87

Az Úr Isten az ő lakóhajlékát

88

Úr Isten, én üdvösségem

89

Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

90

Tebenned bíztunk eleitől fogva

91

Aki a felséges Úrnak

92

Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet

93

Nagy hatalommal regnál az Isten

94

Ó, erős bosszúálló Isten

95

Jertek, örvendjünk mindnyájan

96

Énekeljetek, minden népek

97

Az Úr Isten regnál

98

Énekeljetek új éneket

99

Az Úr országol És regnál nagy jól

100

E földön, ti, minden népek

101

Mindennek előtte irgalmasságról

102

Hallgasd meg, Uram, kérésem

103

Áldjad, én lelkem, Urad, Istenedet,

104

Áldjad, lelkem, az Urat, és tiszteld

105

Adjatok hálát az Istennek

106

Az Urat áldjátok, mert jó

107

Dicsérjétek az Urat

108

Úr Isten, kész az én szívem

109

Ó, Úr Isten, én dicsőségem

110

Az Úr Isten monda az én Uramnak

111

Hálát adok, Uram, néked

112

Boldog az ember, ki az Istent

113

Az Urat, ti, ő szolgái

114

Hogy Izráel kijött Egyiptomból

115

Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd

116

Szeretem és áldom az Úr Istent

117

Az Urat minden nemzetek

118

Adjatok hálákat az Úrnak

119

Az oly emberek nyilván boldogok

120

Én az Úr Istenhez kiálték

121

Szemem a hegyekre vetem

122

Örvendek az én szívembe’

123

Tehozzád szemeimet, Úr Isten

124

Az Izráel ezt nyilván mondhatja

125

Akik bíznak az Úr Istenben

126

Mikor a Siont az Isten

127

Hogyha ember házat épít

128

Boldog az ember nyilván

129

Én ifjúságomtól fogva engem

130

Tehozzád teljes szívből

131

Uram, nem űz nagyra szívem

132

Emlékezzél meg, Úr Isten

133

Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség

134

Úrnak szolgái mindnyájan

135

Áldjátok az Úr nevét

136

Dicsérjétek az Urat

137

Hogy a babiloni vizeknél ültünk

138

Dicsér téged teljes szívem

139

Uram, te megvizsgálsz engem

140

Szabadíts meg engem, Úr Isten

141

Tehozzád kiáltok, Úr Isten

142

Én az Úrhoz felkiálték

143

Hallgasd meg, Uram, kérésemet

144

Áldott az Úr, ki kezemet tanítja

145

Magasztallak téged, én Istenem

146

Áldjad, én lelkem, az Urat

147

Az Urat dicsérjétek, mert jó

148

No, dicsérjétek mindnyájan

149

Az Úrnak, no, énekeljetek

150

Dicsérjétek az Urat!

151

Hatalmas Isten, nagy haragodban

152

Istenem, lásd meg a sok hazugságot

153

Tudom, pásztorom és vezérem énnékem az én Uram

154

Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek

155

Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek

156

Benned bíztam, Uram, Isten

157

Mindenkoron áldom az én Uramat

158

Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat

159

Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent

160

Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem

161

Erős várunk nekünk az Isten

162

Minden népek örülvén, tapsoljanak

163

Ne szállj perbe énvelem

164

Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért

165

Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem

166

Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból

167

Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre

168

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!

169

Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úr Isten

170

Az Úr Istent magasztalom

171

Seregeknek Ura, felséges Isten

172

Aki veti segedelmét

173

Mely igen jó az Úr Istent dicsérni

174

Jer, örvendezzünk az Úr Istennek

175

Zengjetek, minden nemzetek

176

Örüljetek az Istennek

177

Dicsérd, én lelkem, minden erődben

178

Én lelkem, áldva áldjad

179

Keresztyének, kik e földön lakoztok

180

Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár

181

Jer, emlékezzünk, keresztyén népek

182

Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: a templomba mégyünk

183

Akik bíznak az Úr Istenben

184

Mindenek meghallják és jól megtanulják

185

Minden hű keresztyének, meghalljátok

186

Mélységből hozzád kiáltunk

187

Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok

188

Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel

189

Mely igen jó légyen az egyenesség

190

Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent

191

Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!

192

Drága dolog az Úr Istent dicsérni

193

Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

194

Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

195

Dicsérjétek az Istent a mennyégben

196

Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban

197

Dicsérjétek a menny Urát

201

Urunk, Jézus, fordulj hozzánk

202

Kegyes Jézus, itt vagyunk

203

Hozzád jövök, ó, Mesterem

204

Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom

205

Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr

206

Egek nagy Királya, magasztalunk téged

207

Nagy Isten, néked zeng az ének

208

Jöjj, mondjunk hálaszót

209

Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa

210

Ó, mely boldog ember az

211

Szent Isten, noha néked

212

Úr Isten, mi sok szükséget Érezvén körülöttünk

213

Ó, Úr Isten, légy közöttünk

214

Nem vagyunk mi magunkéi

221

Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek

222

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

223

Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség

224

Ím, béjöttünk nagy örömben

225

Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni

226

Felséges Isten, nagy nevedet áldom

227

Siess, keresztyén, lelki jót hallani

228

Jer, Krisztus népe, nagy vígan

229

Járuljunk mi Istennek ő szent Fiához

230

Hallgass meg minket, nagy Úr Isten

231

Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének

232

Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk

233

Eljött hozzánk az üdvösség

234

Emlékezzél, Úr Isten, híveidről

235

Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet

236

Meghagytad nékünk, Úr Isten

237

Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk!

238

Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh

239

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam

240

Magasztalunk égi fénynél

241

Tökéletes volt minden tekintetben

242

Ó, seregeknek Hatalmas királya

243

Ó, könyörgést meghallgató

244

Imádandó Isten, e széles föld néked

245

Uram, téged tisztellek

246

Urunk, ez a hála napja

247

Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent

248

Mind adjon hálát Istennek

249

Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!

250

Zengd Isten nevét, áldd nagy kegyelmét!

251

Úr lesz a Jézus mindenütt

252

Hálás szívvel áldunk Téged, Istenünk

261

Uram Isten, siess minket megsegíteni

262

Ha te meg nem tartasz, Uram Isten

263

Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre

264

Jövel, ó, áldott Szentlélek!

265

Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni

266

Szűkölködünk nagy mértékben

267

Urunk, irgalmazz nékünk!

268

Istennek Báránya, ki bűnünket elveszed

269

Krisztus, ártatlan Bárány

281

Mondjatok dicséretet

282

Hálát adunk neked, örök Úr Isten

283

Áldott az Úr Isten örökké a mennyben

284

Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli

285

Hálaadásunkban rólad emlékezünk

286

Fényességes mennybéli nagy Isten

287

Adjunk hálákat az Atya Istennek

288

Áldjuk Istent végével

289

Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk

290

Vezess, Jézusunk

291

Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat

292

Uram, bocsássad el Szolgádat békével

293

Uram, bocsásd el népedet békével

294

Hirdetvén az Úr halálát

295

Tartsd meg e gyülekezetnek

296

Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság

297

Tarts meg, Urunk, szent igédben!

298

Adj békét a mi időnkben

299

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme

300

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek

301

Dicsőség légyen Atyának

302

Dicsőség légyen Atyának És egyszülött szent Fiának

311

Csak egyedül a Szentírás

312

Uram, a te igéd nekem

313

Megáll az Istennek igéje

314

Emeld fel szíved, füled nyisd meg

315

Boldogok, akik lelki szegények

321

Hiszek a mennybéli egy Istenben

322

Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában

323

Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban

324

Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban

325

Uram, kegyes indulatomban

326

Mindenható Úr Isten, mi, bűnös emberek

327

Hisszük: az Úr világ ura

331

Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben

332

Mennybéli felséges Isten

333

Mi Atyánk, ó, kegyes Isten

334

„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

341

A keresztségben elpecsételtettünk

342

Úr Isten, kérünk tégedet: Keresztelj és moss meg minket

343

Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk

344

Szenteltessék, Uram, a te szent neved

345

Jöjj, térj be, kapum tárva!

346

Úr Jézus, üdvösség fejedelme

347

Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura

351

Lelkem siet hozzád menni

352

Örülj, szívem, vigadj, lelkem

353

Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet

354

Készülj Urad elé, lelkem

355

Én lelkem, ébredj fel

356

Ó, üdvösséges áldozat

357

Buzdulj mély hálára, lelkünk

358

Az Úr énnékem hűséges vezérem

359

Ó, Istennek választott kedves népe

360

Jer, lássuk az Úr keresztjét

361

Üdvösségünk, váltságunk

362

Ó, Jézus, mi üdvösségünk

363

Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz

364

Lelkem, adj dolgot magadnak

371

Új világosság jelenék

Meghallgatom
372

Mennyei Ige, jelenél

373

Csillagoknak teremtője

374

Ó, népeknek Megváltója

375

Jöjj, népek Megváltója

376

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

377

Kapuk, emelkedjetek!

378

Jézus, születtél üdvösségünkre

379

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!

380

Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről

381

Küldé az Úr Isten

382

Áldott Izráelnek Ura

383

Magasztalja az én lelkem Az Urat mind éltiglen

384

Áldott az egek Ura

385

Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!

386

Jöjj, áldott nagy Királyunk

387

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja

388

A jöttöd miként várjam

389

Kitárom előtted szívem

390

Várj, ember szíve, készen, mert jő a Hős, az Úr

391

A sötétség szűnni kezd már

392

Álmélkodással csudáljuk

393

Dicséretet mond nyelve mindennek

394

Igaz Isten, ígéretedben

395

Jer, áldott vendég, várunk tégedet

401

Krisztus Urunknak áldott születésén

402

Teljes e széles világban

403

Jer, mindnyájan örüljünk

404

Kezdetben volt az Ige, A Krisztus ő Felsége

405

A mennyből jöttem hozzátok

406

Az Istennek szent angyala

407

Hogy eljött az időknek teljessége

408

Ez nap nékünk dicséretes nap

409

Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat

410

Jöjj, Isten népe, áldjuk őt

411

Csillagfényes éjszakán

412

Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem

413

Istennek szent Fia

414

Ó, jöjjetek, hívek

415

Hadd zengjen énekszó

416

Halld, mint zeng az egész ég

417

Jöjjetek Krisztust dicsérni

418

Szívünk vígsággal ma betelt

419

Dicsőség mennyben az Istennek

420

Dicsőség a magas mennyekben

421

Örvendjetek, keresztyének

422

Karácsony ünnepében

423

Dicsőség az Istennek

431

Az Úr nagy kegyességét

432

Ismét egyik esztendeje

433

Az esztendő fordulóján

434

Megszületett a mennyei Király

435

Új esztendő virradott

436

Örök Isten, kinek esztendők

437

Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be

438

Áldjuk a nagy Isten jóságát

439

Ez esztendőt megáldjad

440

Ez esztendőt áldással

441

Dicsérjük Istent e mai napon

442

Gonosz, kegyetlen Heródes

443

Krisztus, Atya Istennek

444

Jer, dicsérjük az Istennek Fiát

445

Szép, tündöklő hajnalcsillag

446

Jézus, édes emlékezet

447

Jézus Krisztus, egy Mesterünk

448

Dicsérlek téged

449

Jézus, vigasságom

450

Zengj, nyelvem, ékesen

451

Ó, dicsőségnek felkent fejedelme

452

Ki utánam jön, szól az Úr

453

Jézusom, ki árva

454

Krisztus, jóságos főpapunk

455

Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk

456

Győzhetetlen én kőszálom

461

A töredelmes szívet

462

Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak

463

Ó, mennyeknek fényessége

464

Ó, mi kegyelmes Krisztusunk

465

Úr Jézus, hozzád kiáltok

466

Atyám, kegyelmezz,

467

Mennynek és földnek nemes teremtője

468

Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten

469

Vedd el, Úr Isten

470

Hatalmas Isten

471

Kegyelmezz meg nékünk

472

Jöjj, szabadíts meg

473

Tisztítsd meg szíved

474

Ó, irgalmas Isten

475

Én Istenem!

476

Ó, áldandó Szentháromság

477

Uram, bűneink soksága

481

Örvendezzen már e világ

482

A nagy király jön

483

Dicsérd lelkem Istenedet

484

Királyi zászló jár elöl

485

Jézus, világ megváltója

486

Királyi zászlók lobognak

487

Ha a keresztre néz szemem

488

Ó, ember, sirasd nagy bűnöd

489

Ó, Isten, ki a törődött

490

Te, drága Jézus

491

Paradicsomnak te szép élő fája

492

A Bárány hordja csendesen

493

Ó, Krisztus-fő, te, zúzott

494

Ó, Krisztus, láttam szenvedésed

495

Ó, ártatlanság Báránya

496

Felnézek rád, csodás kereszt

497

Jézus, Istennek Báránya

498

Emlékezzünk menny Fiáról

501

Krisztus feltámadott

502

E világnak fényessége

503

Krisztus a sírbolt foglya volt

504

Feltámadt a mi életünk

505

Emlékezzünk e napon

506

Krisztus, ím, feltámada

507

Krisztus feltámada igazságunkra

508

Jézus, én bizodalmam

509

Jézus Krisztus, Üdvözítőnk

510

Dicsőség néked, Istenünk

511

Mind jöjjetek, örvendjetek

512

Ma örvendezzetek, hisz nincs okunk a búra

513

Felvirradt áldott szép napunk

514

Győzelmet vettél

515

Krisztus, virágunk

516

Örvendezzetek, egek

517

Uram, közel voltam hozzád

518

Jézus meghalt bűneinkért

519

Jézus, ki a sírban valál

520

E húsvét ünnepében

521

E húsvét ünnepében

531

A Krisztus mennybe felméne

532

Ó, győzelmes nagy Királyunk

533

Jézus Krisztus, mi királyunk

534

Úr Jézus, aki felséggel

535

Megváltónk földről

536

Szent egek, minden boldogok hajléki

541

Jövel, Szentlélek Úr Isten

542

Jövel, Szentlélek Isten

543

Jövel, teremtő Szentlélek

544

Jövel, Szentlélek Úr Isten

545

Jövel, Szentlélek Úr Isten

546

Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket

547

Szentlélek, öröm Lelke

548

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

549

Szentlélek, végy körül bennünket

550

A pünkösdnek jeles napján

551

Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével

552

Jézus, az ígéretet

553

E pünkösd ünnepében

554

E pünkösd ünnepében

561

Szent vagy örökké, Atya Úr Isten

562

Ó, mi szent Atyánk, irgalmas és kegyes

563

Szentháromság egy Istenség

564

Dicséret a Szentháromságnak

565

A menny Urának tisztelet

566

Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk

567

Téged, ó, Isten, dicsérünk

568

Áldunk téged, Istenünk

569

Ím, készen áll az alkotás!

570

Vígak e föld lakosai

581

Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege

582

Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk

583

Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról

584

Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk

585

Úr Isten, te tarts meg minket

586

Bár szétszakadva él az Egyház

587

Kelj fel, kelj fel, fényes nap

588

Igazságnak napja, jöjj

589

Ne csüggedj el, kicsiny sereg

590

Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma

591

Erős vár a mi Istenünk

601

Az Úr Isten az én reménységem

602

Krisztus, én életemnek te vagy reménysége

603

Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem

604

Seregeknek szent Istene

605

Már elmégyek az örömbe

606

Nem sokáig tart már földi bujdosásom

607

Megszabadultam már én a testi haláltól

608

Jer, temessük el a testet

609

Gyarló testünk porrá lészen

610

Menj el a te nyugalmadba

611

Csak vándorút az életem

612

Én Istenem, benned bízom

613

Midőn eljön az én órám

614

Az élet nékem Krisztus, a halál nyereség

615

Szívem szerint kívánom

616

Minden ember csak halandó

617

A mi szívünk csak tehozzád, Jézus

618

Az én időm, mint a szép nyár

619

E világ mióta fennáll, ő mivolta sűrű változás

620

Bizony betelik az idő

621

Ments meg engem, Uram, az örök haláltól

622

Ébredj, alvó, hív a szózat!

623

Íme, lészen a kései korban

624

Emeljük Jézushoz szemünk

625

Kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok

626

Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád

627

A mennybe’ fenn, a trónusnál

628

Áldó hatalmak oltalmába rejtve

629

Már célba ért sok hívő gyermeked

630

Zengd Jézus nevét, zengd, világ

641

Magyar himnusz

642

Hatalmas Isten! Népek közé szórva

643

Hatalmas Isten! Népek közé szórva

644

Szózat

651

A nap immár felvirradván

652

Látod, Úr Isten, szívünket

653

Felséges Atya Úr Isten

654

Az éjszakai sötétség

655

Könyörögjünk az Istennek

656

Mindenkor téged, Úr Isten

657

Mi, keresztyének, tenéked

658

Jézus Krisztus, szép fényes hajnal

659

Hálát adok néked, mennybéli Isten

660

Tenéked, Uram, hálát adok

661

Szívem megalázván, tehozzád megyek

662

Magasztallak én téged

663

Dicsérlek, Uram, téged

664

Hálát adunk néked, mennyei Atyánk

665

Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben

666

Örök élet reggele

667

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten

668

Hajnalórán lelkem ébred szent szavad ha hallgatom

671

Immár, Szentlélek, nagy Isten

672

Igaz Bíró, nagy Úr Isten

673

Minden élő megtartója

674

Áldd meg mi ételünket Mint ajándékodat

675

Hálát adunk, jó Istenünk, Hogy kirendelted ételünk

676

Ki asztalt terítesz az égi madárnak

677

Áldd meg, édes Istenünk, Mindennapi kenyerünk

681

Krisztus, ki vagy nap és világ

682

Felséges Isten, mennynek, földnek Ura

683

Mennynek és földnek nemes Teremtője

684

Bölcs teremtője a széles nagy földnek

685

Ó, magas mennynek szentséges Istene

686

Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten

687

Emberi nemnek teremtő Istene

688

Felséges Isten, mennynek, földnek Ura

689

Hálát adok néked, mennybéli Isten

690

Jézus Krisztus, szentek reménye

691

A fényes nap immár elnyugodott

692

Adjon Isten jó éjszakát

693

Nyugodni térünk, tenéked könyörgünk

694

Maradj velünk, mi Krisztusunk

695

Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk

696

Adjunk hálát megtartó Istenünknek!

697

Ne jöjjön addig szememre álom

698

Már nyugosznak a völgyek

699

Ó, maradj, Uram, vélünk

700

Ó, lelkem szent napsugara

701

Fölkelt immár a szép hold

702

Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt

703

Már véget ért a nap, mit adtál

704

Ó, terjeszd ki, Jézusom

705

Maradj velem, mert mindjárt este van

711

Ím, nagy Isten, most előtted

712

Istenem, én nagy bűnös ember

713

Amint vagyok – sok bűn alatt

714

Tehozzád jövünk már, Istenünk

715

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem

716

Jézus, téged kereslek, békességre vágyva

717

Ó, hova visz az út

718

Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy

719

Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten

720

Szólsz hozzám, Istenem

721

Úr Jézus, nézz le rám

722

Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz

723

Szelíd szemed, Úr Jézus

724

Jézus, nyájas és szelíd

725

Új szívet adj, Uram, énnekem

726

Jöjj, királyom, Jézusom

727

Lelkem drága Jézusa

728

Rád tekint már hitem

729

Védelmezz, Istenem

730

Szentlélek, jövel

731

Jöjj hozzánk, Urunk, hozzánk jöjj

741

Ki Istenének átad mindent

742

Légy csendes szívvel és békével

743

Mit Isten akar énvelem

744

Mind jó, amit Isten tészen

745

Istenre bízom magamat

746

Éltem minden dolgában

747

Siessetek, hamar lejár

748

Bűneid átkos börtöne alján

749

Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret

750

Jöjj, az Úr vár reád

751

Jöjj el az élet vizéhez

752

Jöjj, élő víz, te égi íz, csak téged óhajt szívem

753

Én nem tudom, mért szeretett úgy minket

754

Egy szív érettem dobogott

755

A keresztfához megyek

756

Áll a Krisztus szent keresztje

757

Aki értem megnyíltál

758

Az Isten Bárányára

759

Új szövetséged elfogadom

760

Bár bűn és kín gyötör

761

Mily jó, ha bűntől már szabad

762

Uram, tied vagyok én

763

Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura

764

Ha utam borítja felhőnek árnya

765

Ez a világ csak baj halma

766

Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom

767

Semmi felől ne aggódjál

768

Gondviselő, jó Atyám vagy

769

Térj magadhoz, drága Sion

770

Az Úr csodásan működik

771

Velem vándorol utamon Jézus

772

Hadd menjek, Istenem

773

Tudom, az én Megváltóm él

774

Csak vezess, Uram

775

Jézus a mi oltalmunk, erősségünk

776

Mikor látom egeidet

777

Az Úr az én jó pásztorom

778

Mint szarvas hűs vízforrásra

779

Tehozzád emelem szemeim

780

Megvizsgáltál, Uram, engem

791

Zengjen hálaének

792

Atya Úr Isten

793

Áldott légy, mert megváltottál

794

Jézus, te égi, szép

795

Szólj, boldog hálaének

796

Már keresztem vállra vettem

797

Ó, Ábrahám Ura

798

Hűséged végtelen

799

Mindig velem, Uram

800

Mindeddig vélem volt az Úr

801

Szívből köszönöm, Uram, az életet

802

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

803

Az Úrnak zengjen az ének

804

Hálát adok, Uram, az életért

805

Jó dolog az Urat áldani

806

Urunk nagy nevét áldja a világ

807

Áldd, lelkem, Istened

808

Áldjad az Urat

809

Isten nevét dicsérem

810

Áldjátok Istent szent templomában

821

Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát

822

Testvérek, menjünk bátran

823

Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere

824

Szólj, szólj hozzám, Uram

825

Hinni taníts, Uram, kérni taníts

826

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám

827

Szentlélek égi lángja, békesség Lelke vagy

828

Boldog, kinek a béke minden vágya

829

Kérlek téged, Istenemet

830

Keresd az Istent, népem, keresd új utakon

831

Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt

832

Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed

833

Mennyit zengi a lelki békét

834

Ébredj, bizonyságtévő Lélek

841

Igéddel áldj meg bennünket

842

Neked zendül, Istenünk, a hála

843

Sok számos esztendőket vígan megélhess

844

Az Úr vezessen végig az úton

845

Tégy, Uram, engem áldássá!

846

Áldjon meg téged, áldjon az Úr