Digitális Református Énekeskönyv

118. Adjatok hálákat az Úrnak

zsolt-118.jpg

Az ének szövege

 1. Adjatok hálákat az Úrnak, / Mert nagy az ő kegyessége,
  És nagy volta szent irgalmának / Megmarad most és örökre!
  Izráel, bátorsággal mondjad, / Hogy megáll kegyelmessége;
  Irgalmas voltáról azt valljad, / Hogy megmarad mindörökre!
 2. Mondjad bízvást, Áronnak háza, / Hogy az Úrnak ő jókedve,
  És megmarad irgalmassága / Most és örökkön örökre.
  Istenfélők, mondjátok mostan, / Hogy az Úrnak kegyessége
  Megmarad ő teljes voltában / Ettől fogva mindörökre.
 3. Az Úrhoz én nagy ínségemben / Könyörögvén felkiálték,
  És meghallgata kérésemben, / Tőle segedelmet nyerék.
  Az Úr Isten vagyon énvélem, / És tőlem máshová nem tér,
  Hát kitől kelljen nékem félnem, / Mit árthat nékem az ember?
 4. Jelen vagyon velem az Isten, / Köztük, kik engem segítnek.
  Megvetem őket, félre nézvén, / Akik engemet gyűlölnek.
  Sokkal jobb az Istenben bízni, / Hogynem valamely emberben;
  Sokkal jobb benne reménykedni, / Mint földi fejedelmekben.
 5. Körülvettenek a pogányok, / De az Úr nevében bízom,
  És oly jó reménységben vagyok, / Hogy őket mind eltaposom.
  Mint a méhek, úgy körülvettek, / De őket elverem menten,
  Vélük együtt odalesz nevük, / Mint aszú tövis a tűzben.
 6. Körös-körül fogtak engemet, / És kerengnek körülöttem,
  De én reménylem Istenemet, / Hogy őket én mind elvesztem.
  Te, ellenség, énrám támadtál, / És meg akartál ejteni,
  De csak hiába munkálkodtál, / Mert éltemet Isten őrzi.
 7. Az Úr énnékem erősségem, / És én őróla éneklek;
  Csak ő énnékem segedelmem, / És én őbenne reménylek.
  A hívek vígan énekelnek / Ő hajlékukban, örömmel,
  Mert jobb keze az Úr Istennek / Nagy erős dolgokat mível.
 8. Az Úr megmutatja hatalmát, / Jobb karját ha felemeli,
  És cselekedik nagy dolgokat, / Miket nyilván kell dicsérni.
  Nem halok én meg, hanem élek, / Az Úr tetteit hirdetem.
  Csak benne bízok és remélek, / Ő az én erős Istenem.
 9. Az Úr megbüntete engemet, / És igen megostoroza,
  De nem akará elvesztemet, / És a halálnak nem ada.
  Nyissátok meg azért kapuit / Az igazság templomának,
  Hogy bemenvén, nagy dicsőségit / Dicsérhessem e nagy Úrnak.
 10. Mert csak ez kapuja az Úrnak, / Melyen a hívek bémennek,
  Mik felnyittatnak csak azoknak, / Akik igazságban élnek.
  Dicsérlek téged énekekben, / Hogy engemet megalázál,
  De ismét felvevél kegyesen, / És engem megszabadítál.
 11. E kő, amit a házépítők / Ítéltek megvetendőnek,
  Az épületbe helyezteték, / Lőn feje a szegeletnek.
  Ez pedig az Úr Istentől lett, / Aki ezt ígyen rendelte,
  E dolognak szemeink előtt / Csudálatos hossza-vége.
 12. E jeles napot őmagának / Készítette az Úr Isten,
  Azért e nap jelenvoltának / Vigadva minden örvendjen!
  Kérlek, Uram, hogy megőrizzed / E te Sionodat mostan,
  Bírjad és szerencséssé tégyed / Mindennémű dolgaiban.
 13. Áldott, aki az Úr nevében / Eljöve nagy dicsőséggel!
  Áldunk, dicsérünk egyetemben / Az Úrnak házanépével!
  Adjatok hálát e nagy Úrnak, / Mert nagy az ő kegyessége,
  És nagy volta szent irgalmának / Megmarad most és örökre!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Számos krisztusi vonatkozást rejt e nagyhét és húsvét környékén különös jelentőségű zsoltár. A 13. vers a virágvasárnapi bevonulás üdvözlő kiáltásait idézi, az 5-6. versek Krisztus szenvedésére utalnak, a 7-12. versek pedig húsvét üzenetét hirdetik, amikor "fölemelte jobbját az Úr" (Zsolt 118,16) és "kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát." (Zsid 13,20) Ez a zsoltár is arra vár, hogy - amint arra Csomasz Tóth Kálmán is rámutat - felfedezzük benne a Krisztus személyére és áldozatára utaló mondanivalókat, még mélyebben megértve Krisztus megváltói művének: kereszthalálának és feltámadásának, megaláztatásának és felmagasztalásának (Fil 2,8-11) teljes értelmét.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Harmadik oldal

Letöltés