Digitális Református Énekeskönyv

223. Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség

D_223_meghódol.jpg

Az ének szövege

 1. Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség,
  Szentháromságban ki vagy egy Istenség.
  Csak téged illet minden tisztesség,
  Téged vall Úrnak az egész föld s ég.
 2. Imád a nagy ég ő teljességével,
  Mondván: Szent, szent, szent az Úr felségével!
  Teljes a föld s ég dicsőségével,
  Seregek Ura erősségével!
 3. Imád a földnek kiterjedt nagysága,
  Mind e világnak nagy hatalmassága;
  A sok népeknek minden országa,
  Roppant táborok sűrű soksága.
 4. Imád téged a napnak fényessége,
  Az éjszakának titkos setétsége;
  Imád a holdnak ő teljessége:
  A csillagoknak szép ékessége.
 5. Imád a tenger s a vizek folyása,
  A sok hegyeknek magas fennállása;
  Minden szeleknek széjjeloszlása
  S a madaraknak ékes szólása.
 6. Imádlak én is téged, Teremtőmet,
  Gondviselőmet és Üdvözítőmet,
  Megszentelőmet s erősítőmet:
  Én Istenemet, egy Segítőmet.
 7. Imádlak téged, Urát kezdetemnek,
  Urát végemnek s egész életemnek,
  Fő szerző okát a természetnek,
  Halálnak Urát és kegyelemnek.
 8. Imádlak téged, egyedül Uramat,
  Nem vetem másban én bizodalmamat;
  Mikor imádlak, halld meg én szómat,
  Írd be könyvedbe hódolásomat.

szöveg: Ráday P., 1715 | dallam: Debrecen, 1774

Ráday Pál 1710-ben adta ki „Lelki Hódolás” című, elmélkedéseket tartalmazó könyvét, melyben 25 tőle származó éneket is találunk, különböző zsoltár- vagy dicséretdallamokra utaló nótajelzésekkel. Ezek között foglal helyet énekünk „Az igaz Istennek imádásáról” – címmel és a 8. zsoltárra, valamint a „Dicsérd az Istent mostan ó én lelkem” – kezdetű 146. zsoltárparafrázisra utaló jelzéssel. Ez utóbbi dallammal szerepel Ráday éneke énekeskönyvünkben, dallamának 1774-ben megjelent alakjával. A dallamnak a legkorábbi ismert hazai őse vagy rokona 1548-ban Brassóban, Honterus János brassói reformátor latin énekeskönyvében jelent meg első ízben. (Csomasz Tóth K.)
Az énekeskönyveinkben 1579-től 1806-ig megtalálható zsoltárdicséretet új énekeskönyvünkben a 191. szám alatt most ismét megtalálhatjuk és "Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!" kezdettel énekelhetjük.
Ráday Pál versének és a 8. bibliai zsoltárnak gondolatmenete ugyanakkor azt is indokolttá teszi, hogy a dicséretet a Ráday javasolta másik dallammal, a 8. genfi zsoltár dallamával énekeljük.
A szöveget tekintve figyeljünk arra, hogy az első versszak szövegében a "téged ural" kifejezés - annak jelentésváltozása miatt - "téged vall Úrnak" alakra változott.
Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés