Digitális Református Énekeskönyv

444. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát

D_444_441_jer.jpg

Az ének szövege

 1. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát, / A szép Szűznek áldott szent magzatját, / E világnak édes Megváltóját, / Bűnösöknek kegyes szószólóját.
 2. Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk, / Úr Istentől adatott tanítónk, / Szent Atyáddal felséges megtartónk, / Szentlélekkel mi megigazítónk!
 3. Téged vallunk hatalmas Istennek, / Kezdet nélkül való természetnek, / Szent Atyáddal egy örök Istennek: Szentlelkétől lelkeztél Istennek.
 4. Felöltözél az emberi testbe, / E világra jövél miközinkbe, / Igaz hitet adál mi szívünkbe, / Új világot gerjesztél lelkünkbe’.
 5. Szent véreddel minket te megváltál, / Bűneinkből szépen kitisztítál, / Szentlélekkel megvilágosítál, / És Atyádnak kedvébe juttattál.
 6. A keresztfán érettünk meghaltál, / Harmadnapra ismét feltámadtál, / Mennyországban felmagasztaltattál, / Tisztességgel megkoronáztattál.
 7. Azért vallunk téged Királyunknak / És örökké való Főpapunknak, / Isten előtt minden gyámolunknak, / E világon minden oltalmunknak.
 8. Te vagy nékünk mi nagy igazságunk, / Jámborságunk és ártatlanságunk, / Te vagy nékünk szentségünk, váltságunk, / Isten előtt örök boldogságunk.
 9. Te vagy nékünk a mi reménységünk, / E világon mi nagy tisztességünk, / Isten előtt minden dicsőségünk, / Mennyországban örök üdvösségünk.
 10. Ó, Istennek drága kincstartója, / Szentléleknek rajtunk nyugtatója, / Nyomorodott árvák megtartója, / Mi hitünknek megkoronázója.
 11. Ó, Istennek kedves áldozatja, / Kit jó szemmel megtekint az Atya, / És megmarad az ő jó illatja, / Mindörökké kedves foganatja.
 12. Édes Jézus, elődbe járulunk, / Széked előtt arccal leborulunk, / Keservesen tehozzád óhajtunk, / És nagy sírván mennybe felkiáltunk.
 13. Adjad nékünk a te Szentlelkedet, / Terjesztessed a te szent igédet; / Ismerjünk meg mindnyájan tégedet, / Dicsérhessük a te szent nevedet.
 14. Tekints reánk most a magas mennyből, / Látogass meg királyi székedből, / Tégy jól vélünk kegyelmességedből, / Ments meg minket keserűséginkből.
 15. Vigasztald meg a mi siralminkat, / Teljesítsd be mi kívánságinkat; / Mi is néked hálaadásinkat, / Bemutatjuk mi áldozatunkat.
 16. Édes Jézus, néked hálát adunk / Jóvoltodért és felmagasztalunk, / Ajándékot elődbe mutatunk, / Dicséretet te nevedre mondunk.
 17. Dicsértessék az Atya Úr Isten, / Dicsértessék a Fiú Úr Isten, / Dicsértessék a Szentlélek Isten, / Szentháromság, egy örök Úr Isten!

szöveg: Batizi A., 1560 | dallam: Debrecen, 1778

Az ének elragadtatott, költői Krisztus-himnusz, a magyar reformáció első nemzedékétől származó legszebb énekeink egyike. Aki egyszer csupán annyi fáradságot vesz magának, hogy figyelmesen, ízlelgetően, vers vagy imádság gyanánt elolvassa, az lehetetlen, hogy kivonja magát a hatása alól. Szól először Krisztus messiási voltának megvallásáról, az Ő áldozatáról és dicsőségéről, majd könyörgésbe megy át és végül a Szentháromságot dicsőítő doxologiával végződik. (Csomasz Tóth K.) Az 1-6. versek Jézus messiási küldetéséről szól, ezt valljuk meg és magasztaljuk a második szakaszban (7–11.), melyet alázatos könyörgés (12–15.) és záró doxológia © (16–17.) követ. További énekismertető.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés