Digitális Református Énekeskönyv

356. Ó, üdvösséges áldozat

D_356_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, üdvösséges áldozat, / Mennyországot megnyitottad,
  Elvetted Isten haragját, / Megtörted halál hatalmát.
 2. Úr Jézus, ki a keresztfán / Drága szent vérét kiontván
  Üdvösségünknek ára lett, / Bűnünkért ő tett eleget.
 3. Csak ebben áll azért hitünk, / Hogy Krisztus meghalt érettünk,
  Üdvösséget nyert minékünk; / Mert érte kedvessé lettünk.
 4. Bizonyságot erről teszünk, / Szent testét ha jegyben esszük,
  És szent vérét hittel vesszük, / Haláláról emlékezünk.
 5. Hitünkkel kell testét ennünk, / Mert mennybe vitetett tőlünk;
  Ott esedezik érettünk, / Valakik őbenne élünk.
 6. E vacsorát hagyta nékünk, / Hogy ővele együtt éljünk,
  És lelkünkben ne rettegjünk; / Mert kegyelmet nyert minekünk.
 7. Jámborságot csak kövessünk, / Hogy Ő tagjai lehessünk,
  Gyűlölségre ne siessünk; / Atyafiszeretők legyünk.
 8. Méltatlan ezzel ne éljünk; / De magunkat megpróbáljuk:
  Új életre igyekezzünk; / Hitlenséget távoztassunk.
 9. Hálát adunk néked, Isten, / Minket szerettél oly igen,
  Szent Fiadnak nem kedveztél, / Így vesztünkből megmentettél.

szöveg: Debrecen, 1723 | dallam: M. Luther, 1543 (Úr Isten, te tarts meg minket)

Meghallgatható gyülekezeti- és kórusénekként

Meghallgatható videóként
A kálvini úrvacsoratan versbe foglalása, melyet az ismeretlen szerző a középkori keresztyén misztika egyik legfontosabb gondolkodója: Aquinói Szent Tamás egyik himnuszának soraiból bont ki: „O salutaris hostia, quae caeli pandis ostium”, azaz: „Ó, üdvösséges áldozat / Mennyországot megnyitottad - majd énekünk így folytatódik „Elvetted Isten haragját, / Megtörted halál hatalmát.” A református tanítást legegyértelműbben az ötödik vers fogalmazza meg: "Hitünkkel kell testét ennünk / Mert mennybe vitetett tőlünk; / Ott esedezik érettünk, / Valakik ő benne élünk.”

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés