Digitális Új Református Korálkönyv

Digitális Új Református Korálkönyv

# Ének címe
154

Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek

155

Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek

157

Mindenkoron áldom az én Uramat

158

Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat

159

Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent

160

Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem

161

Erős várunk nekünk az Isten

162

Minden népek örülvén, tapsoljanak

163

Ne szállj perbe énvelem

165

Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem

167

Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre

169

Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úr Isten

170

Az Úr Istent magasztalom

171

Seregeknek Ura, felséges Isten

172

Aki veti segedelmét

174

Jer, örvendezzünk az Úr Istennek

175

Zengjetek, minden nemzetek

176

Örüljetek az Istennek

177

Dicsérd, én lelkem, minden erődben

179

Keresztyének, kik e földön lakoztok

181

Jer, emlékezzünk, keresztyén népek

182

Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: a templomba mégyünk

184

Mindenek meghallják és jól megtanulják

185

Minden hű keresztyének, meghalljátok

186

Mélységből hozzád kiáltunk

187

Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok

188

Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel

189

Mely igen jó légyen az egyenesség

190

Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent

192

Drága dolog az Úr Istent dicsérni

193

Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

195

Dicsérjétek az Istent a mennyégben

196

Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban

197

Dicsérjétek a menny Urát

202

Kegyes Jézus, itt vagyunk

206

Egek nagy Királya, magasztalunk téged

208

Jöjj, mondjunk hálaszót

209

Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa

210

Ó, mely boldog ember az

211

Szent Isten, noha néked

222

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

225

Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni

226

Felséges Isten, nagy nevedet áldom

227

Siess, keresztyén, lelki jót hallani

229

Járuljunk mi Istennek ő szent Fiához

231

Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének

232

Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk

233

Eljött hozzánk az üdvösség

234

Emlékezzél, Úr Isten, híveidről

235

Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet

239

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam

240

Magasztalunk égi fénynél

241

Tökéletes volt minden tekintetben

264

Jövel, ó, áldott Szentlélek!

282

Hálát adunk neked, örök Úr Isten

284

Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli

286

Fényességes mennybéli nagy Isten

287

Adjunk hálákat az Atya Istennek

294

Hirdetvén az Úr halálát

299

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme

315

Boldogok, akik lelki szegények

331

Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben

332

Mennybéli felséges Isten

333

Mi Atyánk, ó, kegyes Isten

334

„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

341

A keresztségben elpecsételtettünk

343

Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk

345

Jöjj, térj be, kapum tárva!

347

Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura

354

Készülj Urad elé, lelkem

361

Üdvösségünk, váltságunk

371

Új világosság jelenék

372

Mennyei Ige, jelenél

373

Csillagoknak teremtője

374

Ó, népeknek Megváltója

375

Jöjj, népek Megváltója

376

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

378

Jézus, születtél üdvösségünkre

379

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!

381

Küldé az Úr Isten

382

Áldott Izráelnek Ura

384

Áldott az egek Ura

385

Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!

386

Jöjj, áldott nagy Királyunk

387

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja

388

A jöttöd miként várjam

389

Kitárom előtted szívem

390

Várj, ember szíve, készen

391

A sötétség szűnni kezd már

392

Álmélkodással csudáljuk

401

Krisztus Urunknak áldott születésén

402

Teljes e széles világban

403

Jer, mindnyájan örüljünk

404

Kezdetben volt az Ige

405

A mennyből jöttem hozzátok

406

Az Istennek szent angyala

408

Ez nap nékünk dicséretes nap

409

Jer, dicsérjük e szent napon

410

Jöjj, Isten népe, áldjuk őt

411

Csillagfényes éjszakán

412

Itt állok jászolod felett

413

Istennek szent Fia

414

Ó, jöjjetek, hívek

415

Hadd zengjen énekszó

416

Halld, mint zeng az egész ég

417

Jöjjetek Krisztust dicsérni

418

Szívünk vígsággal ma betelt

419

Dicsőség mennyben az Istennek

422

Karácsony ünnepében

423

Dicsőség az Istennek

431

Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok

433

Az esztendő fordulóján

434

Megszületett a mennyei Király

435

Új esztendő virradott

437

Úr Isten, ki minket

439

Ez esztendőt megáldjad

440

Ez esztendőt áldással

441

Dicsérjük Istent e mai napon

442

Gonosz, kegyetlen Heródes

443

Krisztus, Atya Istennek egyetlenegy Fia

444

Jer, dicsérjük az Istennek Fiát

445

Szép, tündöklő hajnalcsillag

446

Jézus, édes emlékezet

449

Jézus, vigasságom

452

Ki utánam jön, szól az Úr

453

Jézusom, ki árva lelkem

455

Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk

461

A töredelmes szívet

462

Bocsásd meg, Úr Isten

463

Ó, mennyeknek fényessége

464

Ó, mi kegyelmes Krisztusunk

465

Úr Jézus, hozzád kiáltok

466

Atyám, kegyelmezz

467

Mennynek és földnek nemes teremtője

468

Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten

469

Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat

470

Hatalmas Isten, könyörgünk

471

Kegyelmezz meg nékünk

472

Jöjj, szabadíts meg

473

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe

475

Én Istenem! Sok nagy bűnöm

476

Ó, áldandó Szentháromság

481

Örvendezzen már e világ

483

Dicsérd lelkem Istenedet

484

Királyi zászló jár elöl

485

Jézus, világ megváltója

487

Ha a keresztre néz szemem

490

Te drága Jézus, mi történt tevéled

491

Paradicsomnak te szép élő fája

493

Ó, Krisztusfő, te, zúzott

494

Ó, Krisztus, láttam szenvedésed

495

Ó, ártatlanság Báránya

496

Felnézek rád, csodás kereszt

498

Emlékezzünk menny Fiáról

501

Krisztus feltámadott

502

E világnak fényessége

503

Krisztus a sírbolt foglya volt

504

Feltámadt a mi életünk

505

Emlékezzünk e napon

506

Krisztus, ím, feltámada

507

Krisztus feltámada igazságunkra

508

Jézus, én bizodalmam

509

Jézus Krisztus, Üdvözítőnk

510

Dicsőség néked, Istenünk

511

Mind jöjjetek, örvendjetek

513

Felvirradt áldott szép napunk

515

Krisztus, virágunk

517

Uram, közel voltam hozzád

520

E húsvét ünnepében

521

E húsvét ünnepében

531

A Krisztus mennybe felméne

532

Ó, győzelmes nagy Királyunk

533

Jézus Krisztus, mi királyunk

535

Megváltónk földről mennybe ment

541

Jövel, Szentlélek Úr Isten

542

Jövel, Szentlélek Isten

545

Jövel, Szentlélek Úr Isten

547

Szentlélek, öröm Lelke

550

A pünkösdnek jeles napján

551

Ó, áldott Szentlélek

553

E pünkösd ünnepében

554

E pünkösd ünnepében

561

Szent vagy örökké, Atya Úr Isten

562

Ó, mi szent Atyánk, irgalmas és kegyes

565

A menny Urának tisztelet

566

Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk

586

Bár szétszakadva él az Egyház

587

Kelj fel, kelj fel, fényes nap

588

Igazságnak napja, jöjj

590

Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma

591

Erős vár a mi Istenünk

606

Nem sokáig tart már földi bujdosásom

607

Megszabadultam már én a testi haláltól

608

Jer, temessük el a testet

615

Szívem szerint kívánom

617

A mi szívünk csak tehozzád, Jézus

619

E világ mióta fennáll, ő mivolta sűrű változás

622

Ébredj, alvó, hív a szózat!

629

Már célba ért sok hívő gyermeked

642

Hatalmas Isten! Népek közé szórva

651

A nap immár felvirradván

652

Látod, Úr Isten, szívünket

653

Felséges Atya Úr Isten

654

Az éjszakai sötétség

655

Könyörögjünk az Istennek

656

Mindenkor téged, Úr Isten

657

Mi, keresztyének, tenéked

661

Szívem megalázván, tehozzád megyek

664

Hálát adunk néked, mennyei Atyánk

665

Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben

666

Örök élet reggele

668

Hajnalórán lelkem ébred szent szavad ha hallgatom

671

Immár, Szentlélek, nagy Isten

672

Igaz Bíró, nagy Úr Isten

673

Minden élő megtartója

674

Áldd meg mi ételünket Mint ajándékodat

676

Ki asztalt terítesz az égi madárnak

681

Krisztus, ki vagy nap és világ

682

Felséges Isten, mennynek, földnek Ura

683

Mennynek és földnek nemes Teremtője

684

Bölcs teremtője a széles nagy földnek

685

Ó, magas mennynek szentséges Istene

686

Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten

687

Emberi nemnek teremtő Istene

688

Felséges Isten, mennynek, földnek Ura

691

A fényes nap immár elnyugodott

692

Adjon Isten jó éjszakát

693

Nyugodni térünk, tenéked könyörgünk

694

Maradj velünk, mi Krisztusunk

695

Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk

699

Ó, maradj, Uram, vélünk

701

Fölkelt immár a szép hold

702

Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt

705

Maradj velem, mert mindjárt este van

712

Istenem, én nagy bűnös ember

713

Amint vagyok – sok bűn alatt

716

Jézus, téged kereslek, békességre vágyva

723

Szelíd szemed, Úr Jézus

725

Új szívet adj, Uram, énnekem

729

Védelmezz, Istenem

741

Ki Istenének átad mindent

743

Mit Isten akar énvelem

747

Siessetek, hamar lejár

750

Jöjj, az Úr vár reád

752

Jöjj, élő víz, te égi íz, csak téged óhajt szívem

757

Aki értem megnyíltál

759

Új szövetséged elfogadom

763

Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura

764

Ha utam borítja felhőnek árnya

766

Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom

771

Velem vándorol utamon Jézus

775

Jézus a mi oltalmunk, erősségünk

776

Mikor látom egeidet

777

Az Úr az én jó pásztorom

779

Tehozzád emelem szemeim

780

Megvizsgáltál, Uram, engem

794

Jézus, te égi, szép

798

Hűséged végtelen

799

Mindig velem, Uram

800

Mindeddig vélem volt az Úr

801

Szívből köszönöm, Uram, az életet

804

Hálát adok, Uram, az életért

805

Jó dolog az Urat áldani

807

Áldd, lelkem, Istened

808

Áldjad az Urat

809

Isten nevét dicsérem

810

Áldjátok Istent szent templomában

827

Szentlélek égi lángja, békesség Lelke vagy

829

Kérlek téged, Istenemet

831

Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt

843

Sok számos esztendőket vígan megélhess

844

Az Úr vezessen végig az úton

845

Tégy, Uram, engem áldássá!

846

Áldjon meg téged, áldjon az Úr