Digitális Református Énekeskönyv

383. Magasztalja az én lelkem Az Urat mind éltiglen

D_383_magasztalja.jpg

Az ének szövege

 1. Magasztalja az én lelkem Az Urat mind éltiglen,
  És örvendez az én szívem Megtartó Istenemben,
  Hirdetem kegyességét És nagy jótéteményét.
 2. Mert kegyesen megtekinté ő szolgáló leányát,
  Jóvoltából meg nem veté Hű, alázatos voltát,
  Mert íme, minden nemzet Boldognak mond engemet.
 3. Mert énvelem nagy dolgokat Tőn a hatalmas Isten,
  Midőn egyszerű voltomat Felemelé kegyesen,
  Szent azért az Ő neve, Áldandó dicsősége.
 4. És az Ő irgalma vagyon Nemzetségről nemzetre,
  Örökké néz irgalmason Minden istenfélőre,
  Hatalmas dolgot szerze Ő karjának ereje.
 5. A kevély gondolatúknak Menten eszeket veszté,
  Dühös szándékát azoknak A jókra nem ereszté,
  Engem is nagy irgalma, Megtarta nagy hatalma.
 6. A hatalmas gonoszokat Ő székükből levoná,
  És az alázatosokat Híven felmagasztalá,
  Mert szeret szelídeket, És gyűlöl kevélyeket.
 7. A nyomorult éhezőket Minden jókkal bétölté,
  A gazdagsággal tölteket Üresen elereszté,
  Mert Őtőle mindenek Bölcsen vezéreltetnek.
 8. Izráelt, az ő szolgáját Híven hozzá fogadá,
  Említvén irgalmasságát, Népét meglátogatá,
  Rájok nyújtván kegyelmét, Betölté ígéretét.
 9. Amiképpen szólott vala Mi első atyáinknak,
  Ábrahámnak mit megmonda És ő maradékinak,
  Ím, mind megteljesíté, Áldjuk ezért örökké.

Lk 1,46–55 | Magnificat, Mária hálaéneke
szöveg: Oppenheim, 1612 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (146. zsoltár)

Meghallgatható C. Goudimel kórustételével váltakozva

Amikor Erzsébet, Keresztelő János anyja a Szentlélek erejével felismeri Máriában „az ő Urának” leendő anyját, a Jézust szíve alatt hordó Mária is eltelik a Lélek megvilágosító erejével és prófétikus szavakkal dicséri Istent. A latin bibliafordítás kezdőszava után Magnificatnak nevezett magasztaló ének „mondataiban lépten-nyomon az Ószövetség zsoltárainak megfogalmazásaival találkozunk. A beteljesedés küszöbén a hálás lelkek az ígéretek szavait szólaltatják meg: így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot az ígéretek Istenének hűségéről.” – írja a Jubileumi kommentár. A keresztyén egyház hagyományában a Magnificat az alkonyati, esti imaórában kapott állandó helyet, ez magyarázza a szöveg számtalan zenei feldolgozását. Legismertebb minden bizonnyal Bach Magnificatja, de hallgassuk meg más szerzőktől is, pl. az angol Henry Purcelltől, aki angol nyelven dolgozta fel Mária énekét.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés