Digitális Református Énekeskönyv

18. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem

zsolt-018.jpg

A második versszaktól a dallamot ismétlőjel nélkül énekeljük.

Az ének szövege

 1. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem,
  Szeretlek téged, míg leszen életem.
  Én magas kőszálam, ó, én Uram,
  Erős bástyám és erős kőváram!
  Én erős Istenem és bizodalmam,
  Üdvösségemnek bizonysága, pajzsom!
  Midőn az Urat dicsérvén kérem,
  Ellenségimtől ő megtart engem.
  Halál fájdalmi hogy körülvennének,
  Gonoszság árjai rettegtetnének,
  Pokol kötele vett körül engem,
  Csaknem a halál tőribe estem.
 2. Ily ínségemben az Úrhoz kiálték,
  Nagy szükségemben Istennek könyörgék,
  Szózatom templomába felhatott,
  És kiáltásom fülébe jutott.
  A föld is ottan szörnyen megindula,
  A hegyek fundámentuma mozdula,
  Rengedeznek, reszketnek szertelen,
  Mert haragra indult az Úr Isten.
 3. Nagy sötét köddel magát befedezte,
  Melyben magát mint sátorban rejtette,
  De a fényesség, mely előtte járt,
  A sűrű ködöt mind eloszlatá.
  Nagy kőesők hullnak, tűzláng villámlék,
  Az Úr mennydörgése égen hallaték.
  Rettenetes szó adaték tőle,
  Kőesőt, villámlást földre löve.
 4. Megszabadított én ellenségimtől,
  Megmentett hatalmas gyűlölőimtől,
  Kik rám rohantak én ínségemben;
  De gyámolom lett nekem az Isten.
  Tág helyre hozott, s kimentett engemet,
  És mutatott hozzám nagy szeretetet,
  Megfizetett az igazság szerint,
  Kezeimnek tisztasága szerint,
 5. Mert az Úrnak útjától nem tértem el,
  Az én Istenemtől nem szakadtam el,
  Ítéletire szüntelen néztem,
  És szent törvényét meg nem vetettem.
  De mindenkor híven előtte jártam,
  Gonosztételtől magamat megóvtam:
  Megfizetett az igazság szerint,
  Kezeimnek tisztasága szerint.
 6. Szent vagy, és jóltevő a jóltevőkkel,
  És igazat téssz igazán élőkkel,
  Tiszta vagy azokhoz, akik tiszták,
  Elfordulsz tőlük, akik gonoszak.
  Nyomorult szegényeket megsegíted,
  A kevély szeműket megszégyeníted;
  Nékem, Uram, szövétneket gyújtasz,
  És a sötétben világot nyújtasz.
 7. Teáltalad ellenségim seregén
  Általfutok, átszököm kerítésén.
  Mely tökéletes az Isten útja,
  Tiszta és próbált az ő mondása.
  A benne bízóknak ő erős pajzsa,
  Ez Istennek de ki lehetne mása?
  De holott volna oly erős kőszál,
  Mint az Isten, aki minket táplál?
 8. Az Isten erejébe felöltöztet,
  És utamban jól vezérel engemet,
  Lábam gyorsítja, mint a szarvasnak,
  Magas hegyekre hogy felhághassak;
  Ő tanítja kezemet hadakozni
  És az acél kézívet elrontani;
  Üdvösségednek paizsát nekem
  Adod, és jobb kezed megtart engem.
 9. Él az Isten, kinek legyen dicséret,
  Áldom én üdvözítő Istenemet,
  Ki énnekem e hatalmat adta,
  Ellenségimet meghódoltatta.
  Megőriz engem ellenségeimtől,
  Kiken engem fölemelt fejedelmül;
  A kegyetlentől megvéd oltalma,
  Ki mindenkor halálom kívánja.
 10. Azért dicséretet mondok tenéked,
  A pogányok közt magasztallak téged,
  Szent nevedet éneklem szüntelen,
  Hogy te királyodat felségesen
  Megsegítéd, és adál kegyességet,
  És néki jelentél ily üdvösséget.
  Fölkenetett Dávidnak főképpen,
  És maradékinak mind örökkön.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547

Kiemelt versek: 1., 4–5., 9–10.

Meghallgatható dallama

A halál és reménytelenség mélységétől az istendicsőítés magasságáig diadalmas ívben emelkedik a 18. zsoltár. A 2Sám 22-ben is megtalálható hálaadó ének Dávid személyes életének megtapasztalásán alapul. Apokaliptikusan megrendítő az isteni megjelenés és a szabadítás leírása, ez a leírás teszi valóságossá a megtapasztalást.
Eredetileg csak az első versszak volt tizenkét soros, a továbbiakban a dallam első szakasza ismétlés nélkül, nyolcsoros strófákat eredményezett. Most e szerint alakítottuk vissza a versszakokat, melyet így akár a jóval ismertebb 32., vagy versenként duplázva a 8. zsoltár dallamára is énekelhetünk.
Zsoltárválasztásunk nem véletlen. A nagyböjtöt előkészítő időszak kezdetén álló, úgynevezett „hetvenedvasárnap” zsoltárimádsága szintén a 18. zsoltárt idézi. A bibliai rész megfelelője az alábbi új beosztás szerinti 6. vers utolsó előtti sorától (Nékem, Uram, szövétneket gyújtasz,) a 8. vers második soráig tartó szakasz.
Összefoglalva: zsoltárunk tartalmi gazdagsága mindenképpen indokolja, hogy áttekinthetőbb beosztásával és számos helyen most igazított, javított szövegével (Béliál folyói helyett pl. gonoszság árjai) saját imádságunkként énekelhessük Isten dicsőségére és magasztalására.
Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Harmadik oldal

Letöltés

Negyedik oldal

Letöltés