Digitális Református Énekeskönyv

107. Dicsérjétek az Urat

zsolt-107.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérjétek az Urat, / Mert nagy ő jóvolta,
  És örökké megmarad / Az ő nagy irgalma.
  Akik megváltattak / Őáltala kegyesen,
  Kíntól megtartattak, / Őtet dicsérjék híven.
 2. Kiket naptámadatról / És napenyészetről,
  Dél felől és északról, / Bégyűjte sok földről,
  Kik a szörnyű pusztán / Idestova bujdostak,
  Semmi várost ottan / Lakhatót nem találtak.
 3. Mikor nem volt őnékik / Ételük, italuk,
  És megfáradt ő lelkük, / Nagy bú szállott rájuk.
  Ez ő ínségükben / Istenhez kiáltottak,
  Ki által kegyesen / Ők megszabadíttattak.
 4. És igaz úton őket / Nagy szépen hordozta,
  Hogy lelnének jó helyet, / Városra juttatta.
  Ezek hát víg szívvel / Az Úr Istent dicsérjék,
  Minden népnek széjjel / Nagy csudáit beszéljék.
 5. Hogy a szomjas lelkeket / Megitatá vízzel,
  És mind az éhezőket / Bétölté étellel,
  Kik a nagy sötétben / A fogságban hevertek,
  Halálos ínségben / Nagy vasakat viseltek.
 6. Mert az Isten igéit / Ők meg nem gondolák,
  És az ő jótanácsit / Megveték, csúfolák,
  Ezért ők keményen / Megostoroztatának,
  Segedelmük nem lőn, / Midőn így kínlódnának.
 7. De, hogy ő szükségükben / Kiálták az Urat,
  Megmenté őket menten, / Viselvén gondjukat.
  Ő nagy hatalmából / Fölbontá kötelüket,
  Halál árnyékából / Megszabadítá őket.
 8. Ezek áldják az Istent, / Dicsérjék kegyelmit,
  Minden nép közt naponként / Hirdessék csudáit!
  Ő töri föl menten / Az erős érckapukat,
  Eltöri nagy könnyen / Az ő nagy vaszárjukat.
 9. A bolondok kínlódnak / Az ő bűnük miatt,
  Az Isten nagy haragját / Érzik ők magukban.
  Sem étel, sem ital / Nem kell semmire nékik,
  Mert a szörnyű halál / Szemük előtt forgódik.
 10. Midőn ők kiáltottak / A kegyes Istenhez,
  Megtartotta mind őket, / Mert igen kegyelmes.
  Mihelyt ő egy szót szólt, / Megjobbult az erőtlen,
  A beteg meggyógyult, / Mert megmentette Isten.
 11. Ezek áldják az Istent, / Dicsérjék kegyelmit,
  Minden nép közt óránként / Hirdessék csudáit.
  Istennek szívükből / Áldozzanak hűséggel,
  Csudatételiről / Énekeljenek széjjel.
 12. Hajókon akik járnak / A széles tengeren,
  Nagy veszélyben forognak, / Kereskedést űzvén,
  Azok értik dolgát, / És nagy hatalmát látják,
  Számtalan csudáját / A mélységről gondolják.
 13. Hogyha ő a szélnek szól, / Megindul legottan,
  Nagy hirtelen felzúdul, / S habokat széjjelhány,
  Melyek felütköznek, / És az eget verdesik,
  Ismétlen ledőlnek; / Rettegnek, akik nézik.
 14. Széjjel úgy tántorognak, / Mint egy részeg ember,
  Semmihez nem kaphatnak, / Mert széles a tenger.
  De ha e veszélyben / Az Istenhez kiáltnak,
  Megmenti kegyesen, / Hogy ne hánykolódjanak.
 15. Jó időt támaszt ismét, / A tengert enyhíti,
  Felemelt habok vizét / Szépen lefekteti.
  Ott igen örvendnek / A tenger csöndességén,
  Ha a partra értek, / Amit kívántak szintén.
 16. Ezek áldják az Istent, / Dicsérjék kegyelmit,
  Minden nép közt naponként / Hirdessék csudáit.
  És dicsérjék őtet / A gyülekezetekben,
  Magasztalják nevét / A vének seregében.
 17. Ő a folyóvizeket / Szintén kiszárasztja,
  A csurgó kútfejeket / Szárazra fordítja.
  A gyümölcsös földet / Meddő parlaggá teszi,
  Mert itt sok bűnöket / Tettek, és azt bünteti.
 18. Esőkkel nedvesíti / A száraz földeket,
  Folyással ékesíti / A sovány helyeket.
  És az ily földeket / Adja éhező népnek,
  Hogy itt lakóhelyet / És várost építsenek.
 19. E földet ők bevetik, / És szőlőt ültetnek,
  És szép fű nevekedik, / Hasznára a népnek.
  És őket megáldja, / Hogy szaporodhassanak,
  És fogyatkozása / Ne legyen a csordáknak.
 20. De elfogynak ismétlen, / És sanyargattatnak,
  Elnyomatnak szertelen, / És szorongattatnak.
  A fejedelmeket / Megvetettekké teszi,
  A pusztában őket / Út nélkül széjjelviszi.
 21. Kegyesen fölemeli / Ő a nyomorultat,
  Megáldja gyermekeit / Mint nagy sereg nyájat.
  A jók, kik ezt látják, / Örvendez az ő szívük;
  Szájukat befogják, / Akik gonoszul élnek.
 22. Akinek esze vagyon, / Megnézze ezeket,
  És meglátja immáron / Kegyelmét Istennek.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1., 5., 7., 10–11., de énekelhető az 1. verset követően öt szakaszban is: 2–4., 5–8., 9–11., 12–16., 17–22.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Harmadik oldal

Letöltés

Negyedik oldal

Letöltés